شما به آسانی می توانید با کشیدن سیم مربوط به تا کردن ویلچر این محصول را در کمترین زمان به حالت بسته و یا باز در بیاورید. از نقاط قوت دیگر محصول عدم نیاز به جدا شدن قطعه ای در باز و بسته شدن این محصول است. به این معنی که نیازی به جدا کردن باتری یا هر قطعه دیگر در هنگام بستن یا بازکردن ویلچر نیست.