طراحی بدنه این محصول به گونه ای است که در حالت بسته فضای کمی را اشغال می کند؛ به طوری که در انواع خوروهای سواری به راحتی جا می گیرد. همچنین می توان این محصول را در گوشه ای از خانه نگهداری کرد.