برای راحتی بیشتر مصرف کننده، زیر دستی این ویلچر در دو حالت بالا و پایین تنظیم می شود. همچنین می توان زیردستی ویلچر را برای مواردی که نیاز به سوار شدن از پهلو می باشد کاملا به سمت پشت ویلچر برد.

همچنین جاپایی این ویلچر برای راحتی هرچه بیشتر، در سه حالت متناسب با قد مصرف کننده قابل تنظیم است.